החל להקליד את מחרוזת החיפוש שלך בשורה מעל ולחץ Enter לביצוע החיפוש. לחץ על Esc לביטול החיפוש.
במבצע!

לחשוב מחדש במציאות משתנה

מאת:
הוצאה: | 2014 | 250 עמ'
הספר זמין לקריאה במכשירים:

39.00

רכשו ספר זה:

"לחשוב מחדש במציאות משתנה" דן במשנתו החינוכית של פרופ' קרל פרנקנשטיין, הן התאורטית והן הפרקטית. פרנקנשטיין (1990-1905) היה
ממקימי בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל ויוזם התכניות הייחודיות "הפרויקט" של התיכון על יד האוניברסיטה ו"הוראה
משקמת".
בספר שלושה שערים:
השער הראשון עוסק בביוגרפיה של פרנקנשטיין ובהיבטים שונים של היסודות התאורטיים, הפסיכולוגיים, התרבותיים והפילוסופיים של גישתו החינוכית. בשער זה מתוארים הרקע ההיסטורי שבו הוא פעל והמציאות החברתית שבה צמחו הרעיונות, שהביאו להתפתחות המגמה של יישום רעיונות חינוכיים אלה.

השער השני בוחן באמצעות גישה מחקרית איכותנית־נרטיבית את תפיסות המורים שלימדו על־פי שיטתו; את דרכי ההוראה המדגישות את טיפוח יכולת החשיבה של הלומדים; את תפיסותיהם העצמיות, המקצועיות והאישיות של המורים ואת ההיבטים הביקורתיים – התרבותיים והחברתיים – המשתקפים בהוראה.

השער השלישי מדגים, באמצעות תכנים לימודיים וצפייה בשיעורים, את דרכי היישום של שיטתו הפדגוגית, המדגישים את טיפוח החשיבה אצל לומדים ובקרב מורים, הפועלים גם הם במציאות משתנה.

הספר מיועד למורים, לאנשי חינוך, למעצבי מדיניות חינוכית ולכל מי שמתעניינים בתהליכי הלמידה וההוראה המדגישים את טיפוח החשיבה בלמידה על־פי גישה הוליסטית, זו המכירה במכלול חלקי אישיותו של הלומד.

מקט: 4-249-50202
"לחשוב מחדש במציאות משתנה" דן במשנתו החינוכית של פרופ' קרל פרנקנשטיין, הן התאורטית והן הפרקטית. פרנקנשטיין (1990-1905) היה ממקימי בית […]

מבוא

פרופסור קרל פרנקנשטיין היה איש חינוך, פסיכולוג, פילוסוף, בעל חזון חברתי ואנושי, מחלוצי הרפורמיסטים בחינוך בתחום הפדגוגיה, ההוראה והלמידה. ספר זה מבקש לתעד את דרכו החינוכית פדגוגית ולשטוח את רכיבי התאוריה שלו, בייחוד בהיבטים הפסיכו־דידקטיים. נקודת מבטם של מורים, שלמדו את שיטתו ולימדו על פי דרכו, תוצג בספר ותאפשר לעמוד על השפעתו על הזירה החינוכית בארץ בעבר, ובד בבד גם להרהר על משמעות הגותו ושיטתו בהווה ובעתיד.

ספר זה מיועד למורים העוסקים בחינוך ובהוראה ומבקשים להרחיב את הידע המקצועי שלהם ואת התודעה החינוכית, ועוסקים גם בהוראת תכנים בזיקה למשמעותם של תכנים אלה לעולמם של הלומדים השונים – למי שמבקשים להעמיק את תהליכי החשיבה והלמידה שלהם, וללומדים המתקשים בלמידה ויש לסייע להם להיחשף לתהליכי חשיבה בלמידה.

כמו כן הספר מיועד לאנשי חינוך, למעצבי מדיניות חינוכית, ולכל המתעניינים בתופעת הלמידה וההוראה מנקודת מבט של הפרט בזיקה לחברה ולתרבות שאנו חיים בה. התמודדות עם סוגיות חינוך ולמידה מנקודת מבט מערכתית כוללת – שוֹנוּת בין לומדים, פערים חברתיים וחינוכיים, סוגיות של יישום הלמידה במרחב רב־תרבותי ומשמעותם להשכלה הנדרשת בחברה טכנולוגית. כל אלה יידונו בספר זה מתוך פרספקטיבה של חשיבה ולמידה בעידן של תמורות חברתיות.

הספר מאפשר לאנשי חינוך העוסקים במחקר האקדמי ויישומו בשדה, ללמוד על תהליכי חינוך שהתרחשו בעבר, ולבחון מחדש בדרך נרטביסטית את משמעויותיהם ברמת הפרט ובהיבט של החברה הישראלית.

מי הוא קרל פרנקנשטיין? מה הייתה דרכו החינוכית? מה ביקש להציג ולהשיג בכתביו השונים? ושאלת השאלות העולה מתוך הכתוב היא האם אנו זקוקים עדיין לגישתו של פרנקנשטיין (או לחלקי גישתו) בעולם שבו החינוך נאבק על מקומו בסדר היום של חברה הישראלית? האם בעולם חינוכי ה”פערים” עדיין משמשים בבואה של מבנה החברה הישראלית? ושמא אלה הצטמצמו, או אולי רק המונחים והמושגים השתנו? מה הן התפיסות שלנו על משמעותם של ה”פערים” הלימודיים והשלכותיהם על מציאות החברתית הכלכלית והפוליטית? מה חלקו של העבר ומה טומן בחובו העתיד? השוֹנוּת של ה”שוליים” בקרב הלומדים (משתי קצוות הקשת) – מה טיבם של אלה בעידן טכנולוגי, בחברה משתנה החשופה יותר לטבורו של העולם?

 

בספר שלושה שערים: השער הראשון עוסק בדמותו של פרופ’ קרל פרנקנשטיין. חלק זה כולל תיאור ביוגרפי של מהלך חייו ועיקרי גישתו התאורטית. היבטים פסיכולוגיים ופילוסופיים מגישתו, ומושגים מרכזיים מתוך התאוריה שלו, המסייעים להבין את התפיסות החינוכיות שלו. בחלק זה תיאור מסכם של שתי היזמות הפדגוגיות העיקריות שפעלו במהלך שנים רבות בירושלים: הפרוייקט של התיכון שליד האוניברסיטה, ותכניות ההכשרה של המורים והמנחים על פי ההוראה המשקמת או הדידקטיקה הדיפרנציאלית הנלמדת באוניברסיטה העברית.

השער השני מציג את היישום של גישתו החינוכית דידקטית בדרך מחקר איכותני הנשען על חקר נרטיבי הרוֹוח בשנים האחרונות. המחקר נערך במהלך שנות התשעים בקרב מורות שלמדו את התאוריה החינוכית ועבדו על פיה. שער זה מציג את נקודת מבטן של המורות שרואיינו ראיונות עומק על עבודתן החינוכית.

השער השלישי עוסק באירועים דידקטיים של הוראה ולמידה מהשדה כפי שהתרחשו, וכוללים ניתוח ופרשנות של שיעורים מהשדה המאפשרים ללמוד על דרכי החשיבה של לומדים ולעמת את העקרונות הדידקטיים כפי שהובאו בחלקים התאורטיים.

 

הספר דן בפרנקנשטיין ובגישתו מנקודת מבט היסטורית ומחקרית־נרטיבית. הוא מציג היבטים דידקטיים בזיקה להשתמעויות של פרקטיקות של המציאות המשתנה בשלושה מוקדים: עולם הלומדים; עולמם של המורים המלמדים; והמפגש עם התכנים הלימודיים המשמש גורם מתווך ביניהם.

ההיבט ההיסטורי

הספר מתאר ומנתח את המציאות של ילדי העולים מקום המדינה ואילך, שהתקשו בלימודים. עם קום המדינה נערך ארגון מחדש של מערכת החינוך, בייחוד לאחר הגעתם של מאות אלפי עולים חדשים למדינת ישראל. תכניות רבות מטרתן הייתה להתמודד עם הקשיים שבאו לידי ביטוי בכישלונם של הלומדים בסקר – מבחן ארצי, בנשירה לאחר בית הספר היסודי, ובפערים בולטים בתפקוד בלמידה. מאמצים רבים הושקעו בתכניות מערכתיות, בחינוך מקצועי, ובתקצוב בתי ספר שהיו בהם נכשלים רבים. החלת הרפורמה החינוכית ב־1968 (תכנית האינטגרציה), ולאחר מכן הטמעת הגישה ההטרוגנית בכיתות הלימוד, הם בבואה להתרחשויות ולשינויים של החברה הישראלית המלווים את הניסיונות הבלתי פוסקים לקדם את הפרט ואת כלל המערכת החינוכית גם היום. העליות השונות מכל קצוות העולם יצרו מתחים תרבותיים וחברתיים שניכרים עד היום. מקומו של פרנקנשטיין, וגישתו החינוכית משולבים בנרטיב ההיסטורי, הישראלי־חינוכי. הם באו לידי ביטוי בפרוייקט החינוכי שעיצב בעבר חלקים ממערכת החינוך – הפרוייקט של ה”תיכון שליד האוניברסיטה” (תכנית שפ”ר) שבירושלים, ותכנית הכשרת מורים ומנחים ב”הוראה משקמת” או ב”הוראה דיפרנציאלית” – תכנית שמטרתה ליישם את תורתו החינוכית דידקטית של קרל פרנקנשטיין. בתקופה של כשלושים שנה היו מחנכים ומורים רבים מעורבים בנושאים העיקריים שספר זה עוסק בו.

פרנקנשטיין היה מהראשונים שביסס את דרכי ההתערבות בפערים הלימודיים ובמתחים החברתיים שנבעו מכך, בעקרונות של דרכי למידה ודרכי ההוראה. ספר זה מבקש להציג את גישתו מתוך הבנת ההקשרים ההיסטוריים שבהם פעל בעבר, בד בבד עם בחינת הרלוונטיות שלו למצבו של החינוך היום.

ההיבט הדידקטי

אנשי חינוך והוראה המבקשים לקבל תובנות חדשות על הפרקטיקות המורכבות הנדרשות לעבודת ההוראה בעידן משתנה, על אודות ניתוח תכנים, בגיוון שיטות ההוראה, ובציפייה שהמורה יהיה אוטונומי, ימצאו בספר ניסיונות להתייחס לרכיבים אלה.

ליבת ההוראה, והפרקטיקה הנדרשת ממורים בבית הספר, נמצאות בתחום תהליכי הלמידה והחשיבה והזיקות שביניהם (ולא העברת מידע). בעשור האחרון פרקטיקות אלה של המורים ושל התלמידים נמדדות באמצעות המבחנים הבין־לאומיים הנערכים מטעם ה־OECD. ההערכות של המבחנים הבין־לאומיים כ־PISA ו־TIMS מבוססות על מודל דינמי שמוערכים בו ידע וכישורים חדשים החיוניים להסתגלות מוצלחת לעולם משתנה, כישורים הנדרשים בקביעות במהלך החיים. אין במודל זה ההערכה של ההישגים במונחים של תכניות לימודים ספציפיות. הדגש הוא בקריאה, במתמטיקה ובאוריינות מדעית, וכן יכולות בין־קוריקולריות ובהן טכנולוגיה ויכולות של פתרון בעיות. נבחנו והוערכו השליטה בתהליכים, ההבנה של מושגים, והיכולת לפעול בכל תחום במצבים שונים. בשום שלב לא נבחן ידע ספציפי.

בחינת תוצאות של PISA מראה שתלמידים רבים במערכת החינוך בישראל לא מקבלים הכנה טובה לחברת הידע במונחים של אוריינות, חשיבה עצמאית ויכולות של פתרון בעיות. מבחינה זו תרומת הגישה של פרנקנשטיין, המדגישה את הלמידה הכרוכה בחשיבה, יכלה להיות משמעותית ביותר. הספר מבקש להציע דרכי הוראה ותהליכי למידה רבי משמעות שמאפשרים להתמודד עם עולם משתנה.

הספר מיועד למורים המבקשים ללמד באמצעות הוראה מורכבת ומאתגרת, וחותרים להעצים את התלמידים גם בהיבט האישיותי שלהם. הבנת הגורמים והקשיים של התלמידים המתקשים בלמידה מסיבות שונות ומגוונות, ויושבים בשולי הכיתה, תסייע למורים לקדם אותם. בהתערבות דידקטית נכונה יכולים תלמידים אלה להתמודד באופן שוויוני גם במבחנים הבין־לאומיים.

תהליכי למידה כרוכים במידע העובר אל הלומד, ולא זו בלבד אלא שנדרשים גם יסודות אישיותיים שמקורם בהבנות פסיכולוגיות וסוציולוגיות תואמות. הבנה הוליסטית של הלומד היחיד, שכל מה שהלומד מביא עמו לתהליך הלמידה הוא מורכב, דינמי ומשתנה, תואם גם את המציאות של ימינו. גם היום קליטת עולים ומהגרים מרחבי העולם היא חלק מקיומה של מדינת ישראל, וכמה מהם יושבים בשולי הכיתה ולא מממשים את הפוטנציאל הטמון בהם.

מבט על עולמו של המורה

למורה יש מעמד מיוחד במכלול התאורטי במשנתו של פרנקנשטיין, בכתביו ובמאמריו הרבים. בספר נושאים המרחיבים את גישתו של פרנקנשטיין על עולם החשיבה של המורה. בשער השני של הספר הדגש הוא בנקודת המבט של המורה המלמד. כיצד המורים חושבים? המורים שלמדו באינטנסיביות את עקרונות התאוריה ופועלים לפיה, בפני אילו קשיים הם עומדים במימוש העקרונות הדידקטיים בעבודת השדה? כיצד הם תופסים את עולמם של הילדים כלומדים? בזיקה לתאוריה? אילו תפיסות מקצועיות יש למורים לגבי התכנים הנלמדים? האם יש להם העדפה לתכנים מורכבים המציבים אתגרים לחשיבה? האם הם מודעים לעיבוד המשמעות האישית של התכנים בזיקה לעולמם שלהם כמלמדים ושל הילדים כלומדים? ובזיקה לעקרונות הדידקטיים שאימצו?

תפיסת עולמם של המורים, על עצמם. אילו כישורים נדרשים להם בהתמודדות עם התאוריה, ואילו שינויים חלו בתהליך ההוראה בעקבות חשיפתם לתאוריה של פרנקנשטיין, נידונה בספר.

אין עדיין תגובות

רק לקוחות רשומים שרכשו את המוצר יכולים להוסיף תגובה.